Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Stowarzyszenia e-Polska+

 

§ 1 Definicje

 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Przedsiębiorca - Użytkownik będący osobą prawną zakupujący Usługę w Sklepie internetowym Sprzedawcy;
 • Regulamin - Niniejszy regulamin sklepu internetowego Stowarzyszenia e-Polkska+;
 • Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Sklep internetowy - Serwis internetowy dostępny pod adresem: e-PolskaPlus.org wraz ze wszystkimi jej podstronami, której administratorem jest Sprzedawca;
 • Sprzedawca - Stowarzyszenie e-Polska+ z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-333), ul. Krakowskie Przedmieście 4, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170501, posiadającym numer NIP: 5262730966, REGON: 015551754;
 • Usługa – Usługa subskrypcji rocznej na rzecz Stowarzyszenia e-Polska+ za obsługę administracyjną eksperta oddelegowanego do prac Grupy Roboczej nr 6 Komitetu Technicznego nr 215 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia w ISO oferowana do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 • Umowa sprzedaży - Sprzedaż Usługi na podstawie wcześniejszego porozumienia zawartego przez Sprzedawcę z Przedsiębiorstwem ze pośrednictwem Sklepu internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Usługa Subskrypcji - usługa świadczona przez Sprzedawcę na zasadach i warunkach opisanych we wcześniej zawartym pisemnym porozumieniu / liście intencyjnym pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorstwem;

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstw w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego;
 4. Do korzystania przez Przedsiębiorstwo ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 5. Przedsiębiorstwo w ramach korzystania ze Sklepu internetowego zobowiązuje się w szczególności do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze naruszającym przepisy prawa,
  2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania,
  3. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami Regulaminu.

 

§ 3

Sprzedaż Usług

 

 1. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na zakupioną Usługę.
 2. Faktura w postaci elektronicznej zostanie wysłana na wskazany przez Przedsiębiorstwo adres email.

 

§ 4

Formy płatności

 

 1. Przedsiębiorstwo płaci za Usługę z wykorzystaniem płatności elektronicznej na platformie PayNow.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące form płatności dostępne u Sprzedawcy

 

§ 5

Dostawa

 

 • Zakupiona Usługa obejmuje okres od pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca liczonego od daty wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy i trwa 12 miesięcy kalendarzowych.

 

§ 6

Reklamacje

 

 • Po podpisaniu listu intencyjnego nie przewiduje się możliwości wycofania opłaty za obsługę administracyjną eksperta oddelegowanego do prac Grupy Roboczej nr 6 Komitetu Technicznego nr 215 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia w ISO.

 

§ 7

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

 • Warunki odstąpienia od sprzedaży Usługi zawarte są w porozumieniu / list intencyjny.

 

§ 8

Dane osobowe

 

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach realizacji usługi danych osobowych pracownika oddelegowanego przez Przedsiębiorstwo, realizującego zakup Usługi, jest Stowarzyszenie e-Polska+ z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-333), ul. Krakowskie Przedmieście 4, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170501, posiadającym numer NIP: 5262730966, REGON: 015551754. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres email: sekretariat@e-Polskaplus.org lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres email: iod@e-Polskaplus.org.
 2. Podanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zakupu Usługi.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 4. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego znajdują się na stronie internetowej cookie-policy

 

§ 9

Postanowienia końcowe  

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2024 roku.

 

 

↑ To Top