Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Stowarzyszenie e-Polska+ szanuje prywatność osób odwiedzających serwis oraz sklep www.e-Polskaplus.org. Niniejsza Polityka Prywatności informuje, w jaki sposób są przetwarzane ich dane osobowe oraz wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane osobowe dotyczące osób odwiedzających nasz serwis.

 

I. DEFINICJE 

 

 1. Osoba - każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis www.e-Polskaplus.org
 2. Sklep - serwis internetowy prowadzony pod adresem www.e-Polskaplus.org
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie e-Polska+ z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-333), ul. Krakowskie Przedmieście 4, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170501, posiadającym numer NIP: 5262730966, REGON: 015551754, (dalej, jako: "Administrator"). Kontakt z Administratorem możliwy jest na pisemnie na adres korespondencyjny lub elektronicznie na adres sekretariat@e-Polskaplus.org

 

III. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres email: iod@e-Polskaplus.org lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Stowarzyszenie e-Polska+, 00-333 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 4. 

 

IV. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Przedsiębiorstw, z którymi zawarł pisemne porozumienie/ list intencyjny dotyczący świadczenia Usług.  W związku z korzystaniem ze Sklepu zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także o aktywności osób odwiedzających Sklep. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych zostały opisane poniżej.

 

V. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

Administrator przetwarza informacje o osobach odwiedzających Sklep gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii w zakresie obejmującym adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu i adres przekierowania. Zebrane w ten sposób dane są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności strony oraz w celach statystycznych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. 

 

REJESTRACJA W SKLEPIE

Rejestracja w Sklepie nie jest możliwa, gdyż sprzedaż Usług odbywa się na podstawie zawartego wcześniej pisemnego porozumienia / list intencyjny zawartego pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorstwem.

Dane są przetwarzane w celu i zakresie: 

 • Niezbędnym do realizacji Usługi.
 • Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Stowarzyszenie e-Polska+ może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom, z których wsparcia korzysta przy prowadzeniu Sklepu i w świadczeniu usług, w tym:

 • Bankom i dostawcom usług płatniczych wykorzystywanych w Sklepie, 
 • Podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, 
 • Google Inc. w zakresie usługi Google Analytics. 

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Do analizy serwisu korzystamy z usługi Google Analytics dostarczanej przez firmę Google Inc. Sklep korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”, co oznacza, że adresy IP są przetwarzane po skróceniu w taki sposób, by ograniczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Dane zebrane przez pliki cookies przekazywane są do USA na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane kontaktując się z Administratorem. 

 

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania danych jest ustalany w oparciu o istniejący cel przetwarzania. W związku z powyższym:

 • Okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania,
 • Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Jeżeli podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej obowiązywania i upływu okresu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
 • Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wówczas dane są przetwarzane do momentu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania. 

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

 

Stowarzyszenie e-Polska+ nie wykorzystuje danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec odwiedzających serwis. 

Co więcej, nasza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane po skróceniu w taki sposób, by zapewnić ich anonimowość i wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób.

 

X. UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
 • Ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem; 
 • Prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie, Użytkownik ma możliwość, by nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony. 

 

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić serwis oraz Sklep przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Stowarzyszenie e-Polska+ zdaje sobie sprawę jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Sklep nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczony. Niniejsza Polityka Prywatności nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2024.

 

 

↑ To Top