Konkurs na opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu platform Telemedycznych

LogoTop

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2023

z dnia 30.08.2023

       W związku z realizacją Programu „Zdrowie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa, dotyczącego testowania modelu telemedycznego w dziedzinie psychiatrii, Stowarzyszenie , jako parter SP ZOZ MSWiA w Szczecinie ogłasza:

„Konkurs na opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu platform Telemedycznych oferowanych dla Projektu pn. „ i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji w dziedzinie psychiatrii” realizowany w ramach Programu „Zdrowie” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021”.

Zadanie musi być wykonane w dniach od 7 do 10 września 2023 roku.

Zakres audytu platformy telemedycznej obejmuje:

  1. Poddanie Platformy badaniu spełnienia wymogów Interdyscyplinarnego Standardu Udzielania Świadczeń Telemedycznych przez dostarczany System w środowisku jego pracy (z którego będzie udostępniany użytkownikom),
  2. Poddanie Platformy badaniu na zgodność z normą PN EN/ISO 22301:2020 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania, w zakresie dostarczanego systemu.

Szczegółowy zakres audytu zawiera specyfikacja warunków bezpieczeństwa dla Platformy telemedycznej przedstawiony poniżej.

l.p.

Warunek

I.  INTERDYSCYPLINARNY STANDARD UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEMEDYCZNYCH

I.1

Elektroniczne konto pacjenta utworzone na platformie w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej.

I.2

Wideokonsultacje medyczne realizowane z zastosowaniem bezpiecznych połączeń internetowych.

I.3

Spełnienie wymogów dotyczących przetwarzania danych medycznych, w tym w szczególności prowadzenie systemowego rejestru czynności przetwarzania w celu zapewnienia rozliczalności w zakresie: dostępu, odczytu, modyfikacji, wprowadzenia nowego zapisu oraz usunięcia danych (historia transakcji).

I.4

Definiowanie, przez administratora systemu  wyznaczonego przez Zamawiającego, zakresu danych osobowych i powiązanych z nimi danych medycznych pacjenta dla różnych grup użytkowników systemu (lekarze psychiatrzy, lekarze POZ, psychoterapeuci….).

II.  NORMA PN EN/ISO 22301:2020

II.1

Dostępność platformy w pełnym zakresie funkcjonalnym 24 godziny przez 365 dni w roku z dostępnością 99,96 %.

II.2

Zapewnienie przez Wykonawcę pierwszej i drugiej linii wsparcia technicznego 24 godziny  przez 365 dni w roku.

II.3

Zapewnienie przez Wykonawcę środowiska awaryjnego dla działania platformy na czas awarii środowiska produkcyjnego z maksymalnym czasem przełączenia tych środowisk 15 min.

II.4

Prowadzenie przez Wykonawcę pełnych i przyrostowych kopii zapasowych zapewniających możliwość odtworzenia danych z czasem utraty tych danych nie większym niż 15 min.

II.5

Testowanie po awarii przez Wykonawcę poprawności odtworzenia systemu i danych z kopii zapasowych.

 

Wymagania w stosunku do oferenta:

Posiadanie, co najmniej dwóch certyfikatów audytora z zakresu:

  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
  • Systemu Zarządzania Usługami IT/ICT

Przedstawione certyfikaty muszą być poświadczone państwowymi egzaminami złożonymi w PCBC lub równoważnymi.

Kryterium wyboru oferenta: 100% cena.

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub elektronicznie na adres mailowy sekretariat@e-polskaplus.org.

Termin składania ofert upływa: 6 września 2023 roku o godz. 10.00.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu w dniu 6 września 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego.

Data publikacji 30 sierpnia 2023 rok, godz. 11:00

 


 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, która została zbadana i spełnia wymagania w tym konkursie. Ofertę złożył pan Michał Skatulski na kwotę 8300 zł brutto

Data publikacji rozstrzygnięcia Konkursu 6 września 2023 roku, godz. 12:00

 

 

LogoFoot